Zaferaniye

Residential

Zaferaniye

Area: 8200 Sqm

Customer:  Mr. Sorkhabi

Location: Tehran- Zaferaniyeh